Obchodní podmínky GPShlídač.cz

Obchodní společnosti Elco spol. s.r.o se sídlem Petýrkova 1956, 148 00 Praha 4 identifikační číslo: 45275238 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9429 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gpshlidac.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Elco spol. s.r.o., se sídlem Petýrkova 1956, 148 00, Praha 4, identifikační číslo: 45275238, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9429 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.gpshlidac.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.gpshlidac.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Kupující bere na vědomí, že dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů je Prodávající povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Kupující má možnost chybné údaje sám v rozhraní svého uživatelského účtu opravit, případně požádat Prodávajícího o jejich aktualizaci. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající proto doporučuje uvádět vždy přesné údaje.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupujícímu se důrazně doporučuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, neboť prodávající nenese odpovědnost za porušení této mlčenlivosti ze strany kupujícího a za případné následky.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 1 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Hanusova 1537/1b, Praha 4; 1 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 1 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 581303623/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je ze strany Prodávajícího požadováno, aby Kupující uhradil kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné akce a slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Hanusova 1537/1b, Praha 4.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku).

5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Kupující si zvolí jednu z nabízených možností dopravy při vyplnění objednávky.

6.2. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. a)V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. b)Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme Kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo o jejím poškození je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující převezme, je Kupujícímu důrazně doporučeno popsat stav zásilky do předávacího protokolu přepravce. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup ze strany Prodávajícího možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese provozovny Kupujícího Hanusova 1537/1b, Praha 4. Dále také na adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. 8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a e-mail (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů je Prodávající povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Kupující má možnost chybné údaje sám v rozhraní svého uživatelského účtu opravit, případně požádat Prodávajícího o jejich aktualizaci. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající proto doporučuje uvádět vždy přesné údaje.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hanusova 1537/1b, Praha 4, adresa elektronické pošty info@gpshlidac.cz, telefon 727 877 618

Pro zpracování obchodních podmínek Prodávající využil vzoru zpracovaného Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ).

Informace k zpětnému odběru GPS jednotek a baterií:

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH BATERIÍ/AKUMULÁTORŮ

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

 

 

 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY GPSHLIDAC.CZ

 

 

1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY GPSHLIDAC.CZ

1.1. Služba GPSHLIDAC.CZ(dále jen „Služba“) umožňuje svým uživatelům (dále jen „Uživatel “) hlídat pohyb stojícího vozidla, sledovat vozidlo v reálném čase, zjišťovat polohu a generovat elektronickou knihu jízd.

1.2.Ve vozidle je umístěna  HW jednotka a data o jízdě a poloze vozidla jsou přenášena pomocí GSM na server provozovaný společností Elco spol. s.r.o, IČ:45275238 (dále jen „Poskytovatel “) a jsou ukládána do databáze. V HW jednotce vozidla  musí být umístěna SIM karta s tarifem podporujícím přenos dat dle zakoupeného HW. Tato karta může být ve vlastnictví Poskytovatele, nebo ve vlastnictví Uživatele.

1.3 Přístup k údajům o vozidlech a knize jízd je umožněn uživateli přes webovou aplikaci pomocí veřejné internetové sítě (dále jen Rozhraní). Přístup na Rozhraní je chráněn osobním heslem uživatele a takto je zabráněno neoprávněným osobám zneužití Rozhraní.

1.4. SIM karty dodávané spolu s HW jednotkou (spol. T-Mobil), neumožnují zjišťování polohy vozidel a přenosy údajů mimo území ČR, s výjimkou předplaceného Roamingu dle tarifu společnosti T-Mobil. Ve všech režimech  určení polohy a rychlosti  vozidla je využíván systém GPS., který umožňuje určení polohy v řadu několika metrů.

1.5 Rozhraní umožňuje zobrazit jednotlivé jízdy na mapových podkladech ČR a Evropy. Práva a licence pro další využívání mapových podkladů nejsou součástí Služby.

1.6.. Je-li SIM karta dodávaná spolu s HW jednotkou je uživateli zapůjčena na dobu zaplaceného předplatného. Po tuto dobu ji uživatel nesmí vyjímat z HW jednotky. Dále je  zakázáno kartu  používat  k jiným účelům než stanoví PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY GPSHLIDAC.CZ.  Zejména je zakázáno půjčování karty čí její prodej. Zneužití SIM karty se považuje za závažné porušení práv a povinností uživatele, v jehož důsledku je poskytovatel oprávněn SIM kartu okamžitě blokovat a poskytování služby přerušit . K přerušení služby dojde také v případě, kdy budou vyčerpány předplacené SMS zprávy nebo datové balíčky zakoupené uživatelem. V obou těchto případech bude Uživatel informován e-mailem.

1.7 Přehled funkcí uživatelského rozhraní  je specifikován k jednotlivým HW jednotkám v našem ceníku https://www.gpshlidac.cz/eshop/comparison.

1.8. Při využití funkce  přehledu čerpání pohonných hmot na základě Vámi vložených údajů, závisí přesnost této funkce především na korektnosti vkládání informací o tankování vozidla. Pro správnou funkci přehleduje třeba zadávat stav tachometru nejméně 1x měsíčně.

1.9. Po celou dobu trvání předplatného u karty dodávané spolu s HW jednotkou nese uživatel plnou odpovědnost za zneužití SIM karty a je povinen po vyzvání nahradit způsobenou škodu.

2. Jednotka je dodávána aktivní a spuštěná. Zůčtovací období začíná dodáním jednotky zákazníkovi DPD kurýrem nebo osobním vyzvednutím.

 

2. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli zakoupenou službu, která obnáší aktivaci a zpřístupnění účtu, zprovoznění datových přenosů mezi serverem a HW jednotkou.

2.2. Poskytovatel se zavazuje, že bude vyvíjet přiměřené úsilí k zachování trvalé dostupnosti služby vyjma upgrade serveru a údržbě systému kdy je poskytovatel oprávněn omezit poskytování služby na dobu nezbytně nutnou. Poskytovatel bude uživatele v předstihu informovat na svých webových stránkách o tomto stavu nebo formou e-mailu.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel  bude po dobu trvání smluvního vztahu zpracovávat jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a k tomuto dává uživatel svůj souhlas.

2.4. Bez písemného souhlasu uživatele nebude poskytovatel poskytovat údaje o vozidlech třetím osobám, s výjimkou těch, kde tuto součinnost ukládá zákon. Poskytovatel není zodpovědný za případné škody zapříčiněné poskytnutím autorizačních údajů uživatelem třetím osobám.

 2.5. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit rozhraní služby uživateli v případě kdy je SIM karta součástí dodávky po zaplacení kupní ceny (rozumí se po připsání finančních prostředku na bankovní konto) bez zbytečných prodlev a to dle délky zvoleného tarifu předplatného uživatelem.

2.6. Po vypršení předplatného, nebo zrušení služby je uživateli umožněn přístup na rozhraní služby ještě po dobu 14 dnů, zobrazovány jsou však pouze údaje o vozidlech do data vypršení předplatného.

2.7 Pokud bude poskytování služby pozastaveno z důvodů nevyrovnaných závazků na straně uživatele, resp. v případě zneužití zařízení poskytovatele, v těchto  případech poskytovatel není povinen zpřístupnit uživateli data o provozu vozového parku uživatele za dobu využívání služby.

2.8. V případě kdy budou vyčerpány předplacené SMS zprávy uživatelem dojde k přerušení služby.

2.9. Opětovné zapojení služby poskytovatelem v případě bodu 2.7. a 2.8.  je provedeno po vyrovnání závazků uživatelem, nebo zaplacením kreditu SMS (rozumí se po připsání finančních prostředku na bankovní konto poskytovatele) a je poskytovatelem zpoplatněno částkou 500 Kč za každou znovu zapojenou jednotku.

Pozastavení jednotky na neurčitou dobu např. z důvodu opravy je zdarma a podléhá podání e-mailového požadavku na takovéto odpojení na info@gpshlidac.cz

2.10. Poskytovatel není odpovědný za výpadky služby, které vzniknou v důsledku výpadku internetového spojení, nedostupnosti/odstínění GPS/GSM signálu, záměrného poškození HW jednotky ze strany uživatele, třetí osoby nebo, která je způsobena zásahem vyšší moci. Dále poskytovatel není odpovědný za škody související s využitím údajů poskytovaných zařízením třetí osobou či s jeho dočasnou nefunkčností.

2.11. Poskytovatel poskytuje záruku na HW jednotky po dobu 24 měsíců. S případnými reklamacemi je uživatel oprávněn obracet se na poskytovatele.

2.12. Po zakoupení předplatného na další období je přístup ke službě obnoven v rozsahu nově zakoupeného předplatného. Má se za to, že nově zakoupené předplatné začíná běžet následujícím pracovním dnem po připsání finančních prostředku na bankovní konto poskytovatele.

2.11. Nedojde-li k prodloužení/zakoupení předplatného nejpozději ke dni vypršení předplatného, má se za to, že uživatel již nemá o poskytovanou Službu zájem a tato může být ukončena.

 2.12. Poskytovatel zajišťuje, že data na serveru budou pro uživatele archivována po dobu 12 měsíců od jejich pořízení ( vyjma bodu 2.7.), poté budou data odstraněna.

3. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

3.1. Je-li SIM karta dodávaná spolu s HW jednotkou je uživateli zapůjčena na dobu zaplaceného předplatného. Po tuto dobu je uživateli zakázáno vyjímat kartu z HW jednotky a tato karta nesmí být použita k jiným účelům. Vyjmutí SIM karty z HW jednotky se považuje za závažné porušení práv a povinností a může vést i ke ztrátě záruky vztahující se k HW jednotce.

3.2, Je-li monitorované vozidlo užíváno třetí osobou, je uživatel povinen upozornit tuto osobu na tuto skutečnost.

3.3. Uživatel  se zavazuje, že nepoužije žádné zařízení nebo software, které by vedlo k narušení funkčnosti služby. Uživatel se dále zavazuje, že neprovede žádný zásah do nastavení HW jednotky, nebude sám měnit nastavené parametry, neumožní přístup na rozhraní neoprávněným osobám, nezveřejní přístupové údaje na rozhraní ani nebude používat službu tak, aby se nadměrně zatížila infrastruktura služby.

3.4. Přístupové heslo uživatele si tento změní neprodleně po prvním přihlášení k rozhraní služby.

3.5 Aktivací Služby souhlasí Uživatel s PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY GPSHLIDAC.CZ, za nichž je služba poskytována.

3.6.   Instalace je velice jednoduchá a díky naším návodům je snadno zvládnutelná, Uživatel můžete také využít instalaci v našem autorizovaném servisu www.fa-tomas.cz  v Praze či využít jakýkoli servis Vaší značky automobilu po celé ČR. Po montáži je nutné ověřit její kompletní funkčnost.

3.7. Uživatel odpovídá za následky způsobené poskytovatelem v rámci plnění úkolů z podnětu uživatele.

3.8. Uživatel je povinen neprodleně informovat poskytovatele o změnách všech svých údajů uvedených při registraci.

3.9 Uživatel bere na vědomí, že poskytované zařízení je pouze pomocné a doplňkové zařízení k zabezpečovacím prvkům vozidel, které nemůže zabezpečovací prvky nahradit a jeho funkce je limitována řadou vnějších okolností neovlivnitelných poskytovatelem.

3.10. Uživatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s realizací služby, s výjimkou informací volně šířitelných.

 

4. Tarify a předplatné osobní karty SMS

4.1. HW jednotce vozidla  musí být umístěna SIM karta podporující přenos dat dle zakoupeného HW. Tato karta je ve vlastnictví poskytovatele. Je-li karta ve vlastnictví poskytovatele je při volbě HW jednotky uživatelem zvolen režim přenosu dat a to SMS zprávou nebo kontinuálním přenosem a zvolí si odpovídající tarif dle výše paušálního poplatku.

4.2. Využívání Služby se dále řídí obchodními podmínkami systému GPSHLIDAC.CZ

4.3. Rozsah aktuální nabídky a cena Služby GPSHLIDAC.CZ  může být podle potřeby měněna nebo rušena. Případné cenové změny a úpravy se netýkají již zakoupeného předplatného.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Je k dispozici na REKLAMAČNÍ ŘÁD.

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jsou k dispozici na PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 25.5.2018 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.


Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího nebo jako dokument na https://www.gpshlidac.cz/obchodni-podminky-gpshlidac-cz